ג'וינט ישראל- מכון אלכ"א: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט ישראל- מכון אלכ"א: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

28/01/2019
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם, "אידאה פיתוח עסקי וחברתי" לצורך הפעלת סיור חו"ל של הצוות לקידום אזוריות בישראל.
 
תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:
 
א׳‏. תאור כללי של התוכנית:  התכנית 'הצוות לקידום אזוריות בישראל' היא תוצר שותפות בין משרד הפנים אלכא בג'וינט ישראל. מטרת התכנית היא הקמת צוות מומחים ממגוון דיסציפלינות, שיבחן את האתגרים והחסמים העומדים בפני הבנייה מחדש של השלטון המקומי בישראל על פי עקרון האזוריות- ויחד יעצב המלצות אופרטיביות, בחלוקה לטווחי זמן ולשלבים, לצורך קידום האזוריות בישראל. הצוות יקיים תהליכי לימוד וחקר בארץ ובעולם ויגיש חלופות מדיניות בנושא ביסוס והטעמת האזוריות בעבודת השלטון המקומי והמרכזי.
תהליך העבודה הינו שנתי וכולל 9 ימי פעילות בארץ, וכן סיור לימודי בחו"ל בן חמישה ימים. 
מטרת הסיור הלימודי בחו"ל הינה הרחבת הלמידה בתחום האזוריות, לימוד ממודלים המופעלים ביוון ובמדינות שונות בעולם, ויצירת קשרים והכרויות עם אנשי מפתח במדינות בעולם אשר עברו רפורמות לקידום חשיבה אזורית. במהלך הנסיעה תשתתף הקבוצה בכנס השרים השנתי של הועידה למדיניות פיתוח אזורי של ה- OECD.  
השותפים בפרוייקט: מכון אלכא למנהיגות וממשל ומשרד הבריאות.
 
1. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 30.1.2019 – 30.3.2019
 
סה"כ עלות הפרוייקט: 74,760 יורו שהם 313,992 ₪ לפי שער 4.2 ₪
 
2. סכום השתתפות הג'וינט: 313,992 ₪
 
 
העתק מחוות דעתה של קרן דורון כץ, ראש תחום מיצוי משאבים ואזוריות במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט, מופיעה באתר האינטרנט של הג'וינט – jdc.org.il.
 
אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: shilatb@jdc.org.il) וזאת לא יאוחר מיום  14.2.2019 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557169 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.